Search
Close this search box.

Jaarverslag van de secretaris

Over het jaar 2022

Bestuurlijke taken:

Bestuur: Toon van Wezel is de nieuwe voorzitter van het bestuur geworden, als opvolger van Matthieu Roelof. Zelf ben ik in januari 2023 secretaris geworden nadat Bert dit had gevraagd en helaas is een nieuw bestuurslid, Rinie van Kuppeveld, ons recent ontvallen. Het ledenaantal is in het verenigingsjaar 2022 gedaald van 337 naar 320, maar gelukkig zijn er recent weer 4 leden bijgekomen. De teller staat nu op 327 (195 vrouwen en 132 mannen, 166 > 75 jaar)

Statuten: In januari zijn de nieuwe statuten, na 5 dagen ter inzage legging, goedgekeurd door de ALV en na wijziging in de Kvk van bestuursleden zal de akte door de notaris worden gepasseerd.

AVG: De algemene verordening gegevensbescherming verbiedt de vereniging om gegevens van leden te delen met anderen, de zgn. buitenwereld. Nu wil de SSGB voor de zomeractiviteiten de ledenlijsten inzien en daarna weer vernietigen, uitsluitend om inschrijving via het ticketsysteem te bewerkstelligen. Uw mening hieromtrent in deze is belangrijk.

Cirkel advertenties: Vanwege Corona is er gedurende een periode korting gegeven op de advertentiebedragen. Die korting is er niet meer. Het is nog steeds moeilijk om voldoende adverteerders te krijgen om de kosten van het blad De Cirkel volledig te dekken. Met verhoging van papierprijzen en drukkosten zullen de verenigingen steeds meer zelf moeten bijdragen. (1,50 per lid) Overleg hierover in de SSGB wordt regelmatig gevoerd.

Cirkel en 50 + bezorging: De bezorging van de Cirkel en 50+ wordt door een twintigtal vrijwilligers gedaan, waarvoor enorme dank.

Cirkel Redactie: Een aantal vaste vrijwilligers schrijft regelmatig artikelen in de Cirkel, maar er mogen er best nog wel een paar bij. Annie Roelofs vormt de redactie en met haar kun je contact opnemen als je ook eens, of misschien iedere maand, een bijdrage wilt leveren.

Samenwerking:

Busreizen: Op 16 juni zijn we met een volle bus op reis geweest naar Rotterdam met bezoek aan de Euromast en de havens. Op de boot moest er trap op, trap af, dat was voor gebruikers van rollators lastig. Vriendelijk wordt u verzocht om tevoren op te geven of u gebruik maakt van een rollator.

Op 24 november ging de reis naar Essen in Duitsland, een bezoek aan de kerstmarkt. Jammer genoeg had ook Weurt zo’n reis georganiseerd en gingen daar veel meer mensen mee. Dat kwam omdat de tijden van Weurt iets gunstiger waren qua gezelligheid. Volgende keer zullen we het in onderling overleg organiseren.

Kerstmarkt: Op 11 december was er in het MFA een gezellige kerstmarkt waar ook de seniorenvereniging een stand had. Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd

Werkgroepen en Activiteiten:

Alvorens ik de activiteiten van het afgelopen jaar benoem, wil ik alle vrijwillige medewerkers hiervan heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Biljarten: Een groep van 9 mensen, geleid door Henk Groenen, speelt op maandag en woensdagmiddag in het MFA. De groep is eigenlijk te klein om een goede competitie te spelen, dus als er mensen zijn die graag willen biljarten dan zijn er nog plaatsen beschikbaar.

Carnaval: In het verslagjaar heeft er vanwege corona geen carnaval plaatsgehad, maar dat is dit jaar ruimschoots goedgemaakt. Maar dat komt dan weer in het verslag van 2023.

Fietsen: In verschillende samenstellingen hebben er in 2022 zo’n 80 personen meegedaan aan diverse fietstochten, met een gemiddelde afstand van 35 km. Deze tochten zijn altijd erg gezellig. U kunt altijd aansluiten, de data staan in de Cirkel.

Inloophuis en Harten Soos: Elke dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur komen 5 tot 7 mensen bij een om lekker te kletsen en spelletjes te doen. Twee gastvrouwen zorgen voor de koffie en bij feestdagen of de kermis is er een traktatie Op donderdagen is er Harten Soos door Perspectief, met medewerking van gastvrouwen van de VvSE.

Kaarten/rikken: Zowel op maandagmiddag (vrij spelen) als op woensdag middag (competitie met prijs) wordt er in het MFA gekaart door 6 tot 12 personen. Ook hier geldt dat een aanwas welkom is. Kijk gerust eens mee en bepaal zelf of je mee wilt spelen. Jan Brants zal het leuk vinden.

Bingo: Op initiatief van onze voorzitter is op 23 september wederom een bingomiddag van start gegaan met bescheiden prijsjes. De bezetting van zo’n middag is redelijk, maar kan altijd beter. Dus als u het leuk vindt te bingo-en, op vrijdagen 28 april, 26 mei en 23 juni kunt u weer aansluiten. We zijn nog in een proefperiode, maar u kunt met uw aanwezigheid er voor zorgen dat het door kan blijven gaan.

Leesclub: De leesclub komt regelmatig in huiselijke kring bij elkaar en bespreekt dan een gekozen boek. De club bestaat uit 5 tot 6 mensen en het laatste boek ging over de godsdienst tegenstellingen in Ierland. De gekozen boeken zijn zeer divers qua genre en inhoud.

Workshop tekenen: Op dinsdagmiddag komen er nog altijd 10-12 mensen onder leiding van Hillie Stevens bij elkaar om op verschillende manieren en met verschillende technieken en materialen de juiste tekening te maken. Hilly geeft daarbij de juiste aanwijzingen en daagt de deelnemers uit tot het maken van grote prestaties.

Vrijwilligersavond: Op 22 oktober 2022 was er een gezellige avond voor alle vrijwilligers met medewerking van Harrie Vesterink als muzikant.

Sinterklaas: Sint en zijn pieten deden op zaterdag 26 november de seniorenvereniging aan met een vogelvoercadeau en de 61 aanwezigen hebben de pakjes, waaronder een tas van Jan Linders met diverse artikelen, goed ontvangen.

Eetcommissie: Op 26 augustus is het kermisbuffet gemaakt onder leiding van Tim Jansen.

Nabestaanden- en ziekenbezoek: Wordt gedaan door Tiny Derks en Mien de Klein, waarvoor dank. Voorwaarde is wel dat de vereniging kennis heeft van een langdurig zieke of overlijden, dus geef dat altijd aan het secretariaat door.

Zomerfestival: Er is dit jaar weer een zomerfestival georganiseerd door de vier dorpen, met activiteiten van bloemschikken tot bridge, van fietstochten en excursies tot high tea en keramiek. De kosten liepen mede door het magazine hoog op maar een bijdrage van het postcodeloterij buurtfonds zorgde voor een acceptabele exploitatie. Grote zorg is wel dat er vanuit Ewijk weinig mensen meer zijn die zich met de organisatie bemoeien. Een oproep hiertoe heeft reeds in de Cirkel gestaan.

Frans Vissers – secretaris VvSE

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
20 juni
4 en 18 juli
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Dagtocht naar Staphorst donderdag 20 juni 08.15-21.00
Pubquiz zaterdag 2 november 14.00-17.00

 

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag