Search
Close this search box.

Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

Zaterdag 22 april 2023

Aanwezig:     Toon van Wezel vz, Klaas Vos penningmeester, Frans Vissers secretaris, Bert Peters, Hans Spits + 63 leden

Afgemeld:     Anke Thomassen

Notulist:        Annie Roelofs

Tijd:               14.45 – 16.20 uur

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voordat de vergadering begint noemt Toon de namen van de leden die afgelopen jaar overleden zijn en vraagt korte tijd stilte om hen te gedenken.

Notulen ALV 16-04-2022 en 13-01-2023
16-04-2022: deze notulen zijn vastgesteld.
13-01-2023: tijdens deze vergadering is Frans Vissers unaniem tot bestuurslid benoemd en zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Deze worden bij de notaris vastgelegd. Toon dankt Bert voor de tijd en energie die hij heeft gestoken in zijn werkzaamheden als secretaris en voor het overdragen van alles aan zijn opvolger Frans Vissers.

Jaarverslag van de secretaris
Het verslag wordt voorgelezen door Frans en waar nodig toegelicht. Er wordt bij vermeld dat Bert ook een gedeelte van het verslag heeft verzorgd.

  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): de gegevens zijn nodig voor het aanschrijven voor het Zomerfestival 2023. De gegevens worden eenmalig gebruikt en daarna wordt het bestand verwijderd. Volgens Matthieu klopt dit niet, want hij krijgt nog steeds mails van SSGB. Toon zal dit uitzoeken en actie nemen.
  • Cirkel: Toon verzorgt de acquisitie voor Ewijk. Het is steeds lastiger adverteerders te vinden. Als iemand nog bedrijven weet die zouden willen adverteren, dan mag dit aan Toon doorgegeven worden. Hij zal deze mensen dan benaderen.
   Toon spreekt ook zijn dank uit aan de vrijwilligers die de Cirkel iedere maand weer thuisbezorgen.
  • Bezoek aan kerstmarkt: hierover zal meer overleg met andere seniorenverenigingen gaan plaatsvinden.
  • Verder spreekt de voorzitter ook veel dank uit aan alle vrijwilligers van alle activiteiten voor hun werkzaamheden.
  • Er wordt het hele jaar door gekaart (rikken) en gebiljart en beide groepen kunnen nog nieuwe deelnemers gebruiken. Dus verveelt u zich, kom dan op maandag- of woensdagmiddag naar ’t Hart. U bent van harte welkom.
  • Zomerfestival 2023: Henk & Jessie de Bock werken hier namens Ewijk aan mee. Jammer dat er niet meer gegadigden zijn. Iedereen die hier iets aan wil bijdragen kan zich bij het bestuur melden.
  • Vragen van dhr. Frans Kouwenberg:
   • Wat als je wel wilt maar niet kunt biljarten? De voorzitter zegt: “Gewoon gaan”.
   • Het is een beetje verwarrend wat de kosten zijn voor deelname aan activiteiten van de andere seniorenverenigingen van de gemeente. De voorzitter reageert: bij kleinere activiteiten kun je meestal zonder betaling meedoen. Bij grotere activiteiten wordt meestal een bijdrage gevraagd. Binnen SSGB wordt ook besproken hoe de toegankelijkheid en samenwerking verbeterd kan worden.

Verder zijn er geen op- aanmerkingen, met dank aan Frans en Bert voor het opstellen van dit verslag.

Financieel jaarverslag van de penningmeester
Het financieel jaarverslag wordt voorgelezen en toegelicht door de penningmeester. I.v.m. de daling van het aantal leden en te weinig nieuwe aanmeldingen is de contributie lager begroot. De voorzitter dankt Klaas voor tijd en energie die hij aan het opstellen van het verslag besteed heeft.

Verslag kascontrolecommissie
De kas is op 6 april jl. gecontroleerd door Dinie Brand en Henny Roelofs. Alles lag ter inzage en was goed schematisch weergegeven. Zij vonden geen afwijkingen en daarmee werd de penningmeester (met complimenten) decharge verleend.

Verkiezing van de kascontrolecommissie
Dinie Brand is aftredend en Hennie blijft nog een jaar. Peter Poppelier meldt zich aan. Er is ook nog een reserve-lid nodig. Maria van Kempen meldt zich hiervoor aan.

Vaststelling van de contributie
De contributie blijft ongewijzigd.

PAUZE

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Anke Thomassen en Hans Spits. Zij worden onder applaus unaniem herkozen.
Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur: mw. Van Kuppeveld is ons helaas ontvallen, Bert Peters is teruggetreden als secretaris maar blijft wel bestuurslid en Frans Vissers heeft het secretariaat overgenomen. Annie Roelofs heeft zich aangemeld om de ALV en de bestuursvergaderingen te gaan notuleren maar zij is geen bestuurslid.

Jaarlijks uitstapje op donderdag 22 juni
Busreis naar Valkenburg. De flyer wordt bij de komende Cirkel gevoegd. Alleen opgeven is niet voldoende, pas als men betaald heeft, is de aanmelding compleet. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 juni bij Anke Thomassen en vol is vol! Als u gebruik maakt van een rollator moet u dit bij de aanmelding doorgeven.
Leden van de VvSE gaan voor op leden van de andere seniorenverenigingen. Als er ruimte over is kunnen ook leden van andere verenigingen mee.

Mededelingen:
Ideeën om te doen: er zijn diverse ideeën geopperd: Bezoek aan ARN – Bezoek aan zandwinning – Bezoek aan Dijkmagazijn met rondleiding – Bezoek aan Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom – Bezoek aan Museum Hoeve Strobol in Sint-Oedenrode – Bezoek aan Museum Kasteel Wijchen – Introductie over kunst – Workshop kunst – Dhr. Kortekaas uitnodigen – Oefeningen valpreventie – Koersbal – Jeu de boules (in de zomer) – Kookgroep voor mannen – Stamppottenbuffet – Jaarlijkse reis – enz.
Tiny v/d Brant oppert om een keer aan te melden voor de Museum Plus Bus. Dit wordt doorgegeven aan de reiscommissie, maar het is al wel duidelijk dat deze bus alleen maar rijdt voor ouderen die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken.
Ook vraagt Tiny of het mogelijk is om een middagje ‘Keezen’, een Oudhollands bordspel, te organiseren. Misschien is het mogelijk om dit op de woensdagmiddag te doen, als er al gekaart wordt in ‘t Hart? Tiny en Toon gaan dit bespreken.
Peter Poppelier: zal een voorstel voor seniorenzwemmen indienen.
Zoals iedereen wel begrijpt, staat of valt alles met de medewerking van leden die zich voor wat voor een activiteit dan ook willen inzetten. Dus, als iemand een of meerdere van bovenstaande ideeën wil uitwerken mag hij/zij dit melden bij het bestuur zodat er werk van gemaakt kan worden.

Jubileumviering 70-jarig bestaan: dit vindt plaats op zaterdag 30 september 2023 van 15.30 tot ± 22.30 uur. Het programma begint inmiddels wat meer vorm te krijgen. Volksmuziekgroep ‘Kwartjesvolk’ uit Zeeland, Noord-Brabant, is gecontracteerd. Er wordt wel een bijdrage gevraagd van € 10,00 per lid. Partners (van leden) die zelf geen lid zijn betalen € 20,00 p/p.

Ledenraadpleging inzake 50+ Magazine. 46 personen zijn voor opzeggen hiervan, 26 leden stemden voor aanhouden. Van de aanwezigen was de meerderheid voor opzegging. Dus het blad wordt opgezegd. Dit scheelt € 8,50 p/p. Daardoor kan dit jaar de contributie blijven zoals die nu is.Er is gezocht naar een alternatief maar dit is niet gevonden.

Op vrijdag 19 mei wordt weer een etentje georganiseerd in MFA ’t Hart. De zaal is open om 17.00 uur en vanaf 17.30 uur is het buffet geopend. De kosten bedragen € 22,00 p/p. Aanmelden en betalen kan tot 12 mei bij Mien Lamers of Tiny van den Brant. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen.

W.t.t.k. & Rondvraag

Annie Roelofs: houdt een pleidooi voor De Cirkel. In de loop van de jaren is De Cirkel gegroeid van een saai blaadje met een effen groen kaftje tot wat het nu is: een glossy magazine dat niet onderdoet voor de Privé of Libelle, met interessante artikelen en verhalen.

Alleen valt het niet mee om het Ewijkse deel te vullen. Toon schrijft regelmatig stukjes over alles wat hij interessant vindt en Jan Brants over het kaarten maar met alleen die twee stukjes kan de Cirkel niet gevuld worden. Daarom doe ik een beroep op u allemaal: stuur ook eens een stukje in over iets wat u interesseert, over uw hobby, over wat u op is gevallen tijdens het wandelen of fietsen of als u in de stad loopt of op vakantie bent. En als u het zelf niet op kunt schrijven, kunt u het misschien wel aan iemand vertellen of desnoods zingen🎵 en dan schrijft hij of zij het voor u op. U mag het dan naar mij mailen: cirkel@seniorenewijk.nl óf bij mij in de bus deponeren, dan type ik het voor u uit.
Graag ook aanleveren met een foto, die wel van goede kwaliteit moet zijn en minimaal 1mB. Deze moet altijd via mail gestuurd worden, dus niet via WhatsApp, want dan wordt hij automatisch verkleind. Ook de bron moet vermeld worden, dus de naam van de fotograaf of uit welk tijdschrift hij komt of van welke website hij is afgehaald. De uiterste inleverdatum staat op de laatste pagina in het Colofon. Alleen moet ik het twee dagen eerder hebben om het na te lezen en eventuele aanpassingen erin te verwerken.
De artikelen uit het Ewijkse deel worden ook op de website geplaatst.

Louis Jeurissen: Vanaf welke leeftijd kan men lid worden van de VvSE? Vanaf 50 jaar.

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en Annie voor het verzorgen van de notulen.

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
20 juni
4 en 18 juli
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Dagtocht naar Staphorst donderdag 20 juni 08.15-21.00
Pubquiz zaterdag 2 november 14.00-17.00

 

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag