Search
Close this search box.

Notulen Algemene Ledenvergadering van zaterdag 20 april 2024

In MFA 't Hart te Ewijk
 • Opening door de voorzitter
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan zeer verheugd te zijn over de opkomst. Dit geeft toch wel aan dat men zich betrokken voelt bij de vereniging.
  • Voordat de vergadering begint, noemt Toon de namen van de leden die afgelopen jaar overleden zijn en vraagt een moment stilte om hen te gedenken.
  • Men wordt gevraagd de presentielijst te tekenen en te controleren of het juiste e-mailadres is vermeld.
 • Notulen van de jaarvergaderingen van 22 april 2023
  Er zijn geen op- of aanmerkingen, met dank aan Annie voor het notuleren.
 • Jaarverslag 2023 van de secretaris
  De secretaris benoemt per onderdeel het wel en wee van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt bij de notulen gevoegd en op de website geplaatst.
  Enkele opmerkingen:

  • Het ledenaantal is gedaald van 320 naar 314, met een hoge gemiddelde leeftijd.
  • Dank aan alle vrijwilligers die op wat voor een manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren van de diverse activiteiten.
  • We willen ook graag de activiteiten uitbreiden, maar dan hebben we ook meer mensen nodig. Dus heb je ideeën voor het organiseren van een activiteit, laat het weten aan het bestuur. Heb je interesse om je als vrijwilliger bij een activiteit aan te sluiten, meld je dan ook bij het bestuur.
   Binnen de bestaande mogelijkheden zal het bestuur alle medewerking geven.
  • Diny Brand: de koffie tijdens het inloophuis op dinsdag moet gewoon betaald worden. Blijkbaar wordt het in Beuningen gesponsord.
   • Reactie voorzitter: dit punt zullen we in de volgende bestuursvergadering aan de orde stellen.
  • Piet Thomassen: tijdens repetities voor de carnavalsmiddag was de koffie ‘vroeger’ gratis, maar dit jaar moesten we betalen.
   • Reactie voorzitter: er is al toegezegd dat dit anders aangepakt zal worden.
  • Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2025 van de penningmeester
   Klaas neemt de exploitatierekening en begroting door en geeft waar nodig een toelichting.
   Opmerking: als we geen feest hadden gehad, waren we het boekjaar 2023 positief geëindigd.

   • Vraag: waarom wordt het positieve resultaat niet aan de mensen besteed; waarom moet er zoveel reserve zijn?
    • Reactie penningmeester/voorzitter: we moet toch wat in reserve houden om onvoorziene grotere uitgaven te kunnen bekostigen.
   • Verslag van de kascontrolecommissie 2023
    Henny Roelofs en Peter Poppelier hebben afzonderlijk de boekhouding gecontroleerd. Alles zag er goed en zorgvuldig uit. Hiermee wordt de penningmeester (met complimenten) decharge verleend.
   • Vaststelling van de contributie
    De contributie wordt niet verhoogd en blijft € 26,00 p/p.
   • Verkiezing van de kascontrolecommissie
    Henny Roelofs is aftredend en Peter Poppelier blijft nog een jaar. Maria van Kempen sluit bij hem aan en Hillie Stevens meldt zich aan als reserve-lid.

PAUZE

 • Bestuursverkiezing: Toon van Wezel treedt terug als voorzitter
  Toon van Wezel heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter van de vereniging. De taken en werkzaamheden die daarbij komen kijken, blijken voor hem toch teveel te zijn. Hij blijft wel bestuurslid maar niet meer als voorzitter.
  Alle bestuursleden blijven zitten. Desgevraagd heeft niemand hier bezwaar tegen. We blijven ons werk voor de vereniging uitvoeren, maar zoeken nog wel een extra bestuurslid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur.
 • Jaarlijks uitstapje
  Dit vindt plaats op donderdag 20 juni a.s. Deze keer heeft de reiscommissie Staphorst als bestemming gekozen. Aanmelden kan tot maandag 10 juni bij Anke en de betaling dient te lopen via de penningmeester. Alleen opgeven is niet voldoende, pas als men betaald heeft, is de aanmelding compleet.
  Er wordt wel verzocht om bij aanmelding het mobiele telefoonnummer op te geven zodat bij eventuele calamiteiten op die dag iedereen te bereiken is.
 • De Cirkel door Annie Roelofs
  Zoals vorig jaar ook al gemeld, is De Cirkel uitgegroeid naar een mooi magazine met interessante artikelen en verhalen. Alleen is het nog steeds moeilijk om het Ewijkse deel te vullen. Daarom nogmaals een beroep op iedereen: lever ook eens een artikeltje aan. Het hoeft geen roman te zijn, ± 50 of 100 woorden met een leuke foto van minimaal 1mb is al voldoende. Deze foto moet dan wel apart als bijlage bij de e-mail aangeleverd worden, dus niet in het bericht zelf plakken. Het stukje mag zo’n beetje overal over gaan: een mooie, leuke, aparte hobby (doe je bijv. iets met archeologie of genealogie/stamboomonderzoek en hoe pak je dat aan) – iets moois of geks wat je gezien hebt tijdens een wandeling – een reisverslag van je vakantie of rondreis – enz.
 • Mededelingen
  • Koepel Gepensioneerden: behartigt de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Individuele seniorenverenigingen maakten er geen deel van uit maar na vele overleggen is besloten dat de individuele seniorenverenigingen gezamenlijk lid zouden worden van De Koepel. Sjaak Klaassen uit Weurt is voorzitter geworden namens deze individuele verenigingen. Zie nadere informatie op de website.
  • De besturen van de vier seniorenverenigingen hebben besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen in de persoon van Guy Rutten, voormalig huisarts, woonachtig in Beuningen. Nadere informatie op de website.
  • Naar aanleiding van de slechte weersvooruitzichten gaat het fietsen van donderdag 25 april niet door. De eerste fietstocht is dan op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag).
  • Er is een nieuwe folder van de vereniging. Iedereen mag er een of meer meenemen om uit te delen aan familie, vrienden, buren, bekenden, enz. Dit om te proberen nieuwe leden te werven en daarmee de gemiddelde leeftijd wat naar beneden te brengen, we zijn tenslotte een 50+ vereniging. Bij de folder zit een brief met uitnodiging om lid te worden.
 • Rondvraag
  • Louis Jeurissen: hij heeft meegedaan aan de computercursus en gaat af en toe op vrijdag naar Beuningen om bij te spijkeren. Kan dat hier ook?
   • Reactie Hans: In Beuningen is veel meer animo en daarom is het daar veel gemakkelijker te organiseren.
  • Peter Engelen: is er al een kok gevonden?
   • Reactie Frans: hij is er druk mee bezig geweest; er is wel animo maar zij vragen dan
    € 65,00 per uur.
    Er kan wel een groep bij elkaar geroepen worden, maar dan moet er iemand de kar trekken.
  • Tiny van den Brant: heeft vorig jaar gevraagd naar Museum Plus-Bus en heeft gezien dat we in 2013 naar het Mauritshuis geweest. Zij vraagt zich af of wij nu minder fit zijn dan 9 jaar geleden?
   • Reactie bestuur: in de tussentijd zij de regels blijkbaar gewijzigd. De bus rijdt nu voor mensen die niet zonder hulpmiddelen van huis kunnen.
  • Frans Kouwenberg: nog even over computercursus. In de bibliotheek in Beuningen wordt op de vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur een cursus ‘klik en tik’ gegeven. Daarnaast is er ook iemand van de VvSB als je problemen hebt met je computer of tablet.
  • Matthieu Roelofs: is het mogelijk om uitnodigingen voor activiteiten of vergaderingen eerder op de website te zetten en in de Cirkel te plaatsen?
   • Reactie bestuur: we zullen dit bespreken in de bestuursvergadering.
  • Presentatie door Geert Hendriks, voorzitter van Stichting Historisch Besef Beuningen
   Aan de hand van een PowerPoint presentatie vertelt Geert over hoe Ewijk ontstaan is.
  • Sluiting
   De voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Hierna staat de snackwagen klaar !!

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
20 juni
4 en 18 juli
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Dagtocht naar Staphorst donderdag 20 juni 08.15-21.00
Pubquiz zaterdag 2 november 14.00-17.00

 

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag