Search
Close this search box.

Jaarverslag van de secretaris

VvSE 2023

Bestuurlijke taken:

Bestuur
Het bestuur bestond in 2023 uit de volgende personen: Toon van Wezel Voorzitter, Frans Vissers Secretaris, Klaas Vos Penningmeester, Bert Peters bestuurslid, Anke Thomassen bestuurslid, Hans Spits ledenadministrateur.

Het ledenaantal is in het verenigingsjaar 2023 gedaald van 320 naar 314, 187 vrouwen en 127 mannen.  Verdeeld naar leeftijd zijn er slechts 11 onder de 60 jaar en maar liefst 151 boven de 75 jaar, maar gelukkig zijn er recent weer 10 leden bijgekomen. De teller staat nu op 324 (191 vrouwen en 133 mannen). De gemiddelde leeftijd is op dit moment 75,42 jaar.

Door middel van acquisitie met de nieuwe brochure gaan we proberen meer leden tussen de 50 en 65 jaar te krijgen. Hiervoor zullen we ook meer activiteiten op de avonden en in het weekend moeten organiseren. Mocht u zich geroepen voelen om initiatieven op dit gebied te ontplooien,  dan houden we ons aanbevolen.

Jubileum
Op 30 september heeft de vereniging haar 70-jarig bestaan gevierd met een diner en een feestavond met een optreden van het Kwartjesvolk uit Brabant. Niet alleen deze dag was een succes, maar ook het doosje bonbons, dat alle leden hebben ontvangen, ook zij die niet op het feest waren, kregen het thuisbezorgd.  Hiervoor dank aan de Cirkel-bezorgers.

Statuten
Inmiddels zijn de nieuwe statuten op 22 oktober 2023 bij de notaris gepasseerd. Belangrijkste wijzigingen zijn de onafhankelijkheid van KBO, de naamswijziging en de zittingsduur van de bestuursleden. Deze worden voortaan voor onbepaalde tijd gekozen.

Tevens hebben wij onlangs afscheid genomen van FASv, de organisatie die als tussenschakel fungeerde naar de landelijk opererende Koepel,  waar we vanaf 1 januari 2024 zelfstandig lid van geworden zijn.

Hoe vindt u trouwens de wekelijkse nieuwsbrief van De Koepel?

Cirkel advertenties
Het is ook dit jaar weer gelukt om voldoende adverteerders te krijgen, dankzij de inspanning van een aantal acquisiteurs, waaronder onze voorzitter. Met verhoging van papierprijzen en drukkosten zullen voor de verenigingen de marges steeds kleiner zijn en komt de bijdrage per lid (1,50)  wel onder druk te staan.   Overleg hierover in de SSGB wordt regelmatig gevoerd.

Cirkel bezorging
De bezorging van de Cirkel wordt door een twintigtal vrijwilligers gedaan, waarvoor enorme dank. Een keer per jaar houden we een koffieochtend voor deze bezorgers. Dat was op 15 februari 2023 en is onlangs weer gehouden. Het blad 50 + is in het verenigingsjaar opgezegd, hier was geen belangstelling meer voor.

Cirkel Redactie
Annie Roelofs vormt de redactie en met haar kun je contact opnemen als je ook eens, of misschien iedere maand, een bijdrage wilt leveren.

In juni 2023 is de drukker Schuttersmagazijn failliet verklaard, maar er is een andere drukker gevonden, Damen drukkerij uit Werkendam. Ideesign heeft tijdelijk de honneurs waargenomen, maar Ideesign is per 1 januari 2024 gestopt.  Hierdoor moesten we voor onderhoud van onze website kiezen voor een andere webhost, nl. Jansen Steeg Media uit Wijchen.

Gemeente
Op 23 november 2023 is er een jaarlijks overleg geweest met de vier seniorenverenigingen, Perspectief en wethouder Frans Houben. Het gaat dan bv. over de activiteiten van alle verenigingen, de financiële bijdrage van de gemeente, De Cirkel, de woonzorg door Perspectief en alles wat senioren zoal aangaat. Besloten is deze bijeenkomst weer twee keer per jaar te laten plaatsvinden, zoals het voor Corona ook was.

Busreizen
Op 22 juni zijn 59 leden met een goed humeur vertrokken naar Limburg. Doel was een bezoek aan Valkenburg, maar ook het witte plaatsje Thorn en de Abdij van Tegelen voor het diner mochten niet ontbreken.  Het was in de middag enigszins bewolkt en een fikse hoosbui zorgde voor ongemak. Het bezoek aan de steenkoolmijn was een succes,  niet in het minst door de charmante Belgische gids.

Het idee om de kerstreis met de vier dorpen gezamenlijk te doen, heeft wat hobbels gekend. Het initiatief kwam uiteindelijk van Weurt en de reis ging naar Munster, een plaats met wel vijf verschillende kerstmarkten. Het was jammer dat de animo uit de andere dorpen gering was en het weer zat ook niet mee. Maar de 88 deelnemers in een dubbeldekker hebben de dag toch als zeer geslaagd ervaren.

Kerstmarkt
Op 10 december was er in MFA ’t Hart een gezellige kerstmarkt waar ook de seniorenvereniging een stand had. Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. Dank aan Hans en Klaas voor hun inzet.

Werkgroepen en Activiteiten
Alvorens ik de activiteiten van het afgelopen jaar benoem, wil ik alle vrijwillige medewerkers hiervan heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Biljarten
Zowel op maandag-, dinsdag-, als woensdagmiddag wordt er in MFA ’t Hart gebiljart, maar het aantal personen dat hie aan meedoet is nog gering. Ook voor de competitie zijn er nog plaatsen beschikbaar,  maar vrij spelen zonder verplichting is zeker mogelijk. Neem even contact met Henk Groenen of Jan Brants.

Bingo
In het afgelopen jaar zijn de bingo vrijdagmiddagen heel erg succesvol geweest en soms moesten er tafels en stoelen bij gezet worden om aan de vraag te voldoen. Er is in totaal 10 keer gebingood .

Carnaval
Ondanks dat eerder besloten was om het Carnaval dit jaar niet door te laten gaan, is een aantal enthousiaste mensen opgestaan en heeft dit feest op zaterdag 11 februari 2023 toch doorgang gevonden. En een feest was het, alleen de organisatoren deden veel zelf en waren ook zelf de optredende artiesten. Misschien zijn er nog enthousiaste carnaval liefhebbers die in 2025 een bijdrage willen leveren.

Eetcommissie
Op vrijdag 19 mei is er een heerlijk Chinees buffet voorgeschoteld, waarvan vele mensen hebben genoten.
Het traditionele kermisbuffet is afgelopen jaar ook weer geweest op 25 augustus en was een groot succes.
En op 6 december jl. is er een heerlijk buffet geweest bij LaVila voor 50 personen.

Excursie naar ARN
Op 5 oktober hebben 30 leden van onze vereniging een bezoek gebracht aan de afvalenergiecentrale ARN in Weurt.  Speciaal voor hen werd een rondleiding gegeven. Men kon hierbij ontdekken hoe door het verbranden en vergisten ons afval wordt gerecycled.

Fietsen
Ook in 2023 is er weer zeven keer om de week gefietst, soms aan deze kant en dan weer aan de andere kant van de Waal. Ook het pontje werd gebruikt.  Zo’n 75 personen hebben daaraan meegedaan onder leiding van Tiny en Sjaak Derks.  De routes waren verschillend en er is zelfs een keer een rustpauze geweest bij onze penningmeester in Bemmel. Ook dit seizoen wordt er weer gefietst in de oneven weken, te beginnen op donderdag 9 mei.

Inloophuis en Harten Soos
Elke dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur komen enkele mensen bij elkaar om lekker te kletsen en spelletjes te doen. Twee gastvrouwen zorgen voor de koffie en bij feestdagen of de kermis is er een traktatie.
Op donderdagen is er Harten Soos door Perspectief, met medewerking van gastvrouwen van de VvSE

Kaarten/rikken
Zowel op maandagmiddag (vrij spelen) als op woensdagmiddag (competitie met prijs) wordt er in MFA ’t Hart gekaart door vier tot 10 personen.  Ook hier geldt dat een aanwas welkom is. Kijk gerust eens mee en bepaal zelf of je mee wilt spelen. De overige kaarters zullen het leuk vinden.

Leesclub
De leesclub komt nog steeds zo’n 10 x per jaar in huiselijke kring onder leiding van Riet van Houdt bij elkaar en bespreekt dan een gekozen boek.  De club bestaat uit zes fanatieke lezers. De gekozen boeken zijn zeer divers qua genre en inhoud.

Nabestaande en ziekenbezoek
Tiny Derks en Mien de Klein bezorgen mij maandelijks een lijstje met personen die zijn bezocht vanwege ziekte of nabestaanden van een overledene. Dat doen ze heel plichtsgetrouw de dank daarvoor is groot.

Sinterklaas
Sint en twee lieftallige veegpieten waren op zaterdag 25 november te gast bij de seniorenvereniging.  Begeleid door Frans Kleijsterlee en Ton van Gemert die met hun accordeons allerlei sinterklaasliedjes speelden, zongen de meer dan 60 aanwezigen er flink op los. Bij vertrek kregen alle aanwezigen een goed gevulde tas met boodschappen. De loterij bracht nog een aardige opbrengst op voor de penningmeester.

Workshop tekenen
Op dinsdagmiddag komen er nog altijd 10-12 mensen onder leiding van Hillie Stevens bij elkaar om op verschillende manieren en met verschillende technieken en materialen een eigen tekening te maken. Hilly geeft daarbij de juiste aanwijzingen en daagt de deelnemers uit tot het maken van grote prestaties.

Workshops computer
In zes bijeenkomsten in september en oktober zijn onder leiding van Albert Bergers, samen met Hans Spits steeds 10 tot 13 mensen bijgepraat over onder andere Internet, Word,  Excel en Whatsapp.  Men heeft dat als erg leerzaam ervaren en dit verdient wellicht een vervolg.

Zomerfestival
Met de inzet van Jessie en Henk de Bock, die namens Ewijk in het organiserend comité van het Zomerfestival plaats namen, is Ewijk weer vertegenwoordigd bij deze activiteiten. Door hun late instroom was de inbreng van Ewijk wat mager, maar voor komend jaar staan er zeker meer activiteiten op het programma.

Het bestuur wil de activiteiten graag uitbreiden en is op zoek naar leden die daarbij willen meedenken,  dus heeft u goede ideeën voor overige activiteiten, laat het ons dan weten.

 

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
20 juni
4 en 18 juli
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Dagtocht naar Staphorst donderdag 20 juni 08.15-21.00
Pubquiz zaterdag 2 november 14.00-17.00

 

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag