Search
Close this search box.

Regeling ongewenste omgangsvormen

De Vereniging van Senioren Ewijk rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, en anderen verbonden aan de VVsE, tot haar taken.

Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen.

Om aan te geven welke omgangsvormen als ongewenst worden ervaren en derhalve niet geaccepteerd worden en om aan te geven hoe en waar personen, die worden geconfronteerd met dergelijk gedrag, melding kunnen doen, is de volgende regeling vastgesteld:

Het bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen VVsE waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen.

Ongewenste omgangsvormen
Ongewenste omgangsvormen zijn als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart of simpel gezegd: gedrag waardoor anderen zich minder prettig of bedreigd voelen.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen de VVsE in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag, ongewenst taalgebruik en andere vormen van (verbale) agressie.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon gaat uit van de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenspersoon doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenste omgangsvormen.

De voorzitter van het bestuur treedt op als directe contactpersoon voor de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon wordt binnen VVsE bekend gemaakt via de Colofon in de Cirkel en de website.

Melding
Als een lid of een gast van VVsE dan wel personen van andere verenigingen of organisaties, te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen van een VVsE lid of leden dan kan die persoon op twee manieren daarvan melding doen:

  1. Contact opnemen met het bestuur van de VVsE. Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt, zal een bestuurslid zo snel mogelijk na de melding contact opnemen met desbetreffende persoon of personen.
  2. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Als er een melding/klacht van ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon binnenkomt, dan lost de vertrouwenspersoon die melding/klacht niet op, maar draagt er zorg voor dat in de eerste plaats de melder/klager wordt opgevangen, begeleid en ondersteund. Melden kan via vertrouwenspersoonssgb@gmail.com 

Na de eerste opvang kan de vertrouwenspersoon:

  1. samen met de melder/klager analyseren wat er precies aan de hand is;
  2. samen met de melder/klager doornemen wat reeds ondernomen is en wat nog te doen is;
  3. zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;
  4. adviseren over het indienen van een formele interne klacht;
  5. eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
  6. nazorg geven.

Positie van de klager, de aangeklaagde
Vanaf het moment dat een klager een interne klacht indient bij het bestuur wegens ongewenst gedrag is de aangeklaagde bekend. De aangeklaagde kan, ongeacht de aard en ernst van de klacht, rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door het bestuur.

Het bestuur van de VVsE hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast.

Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende maatregelen.

Geheimhouding en bescherming
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de beschikking heeft over de gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Het bestuur van de VVsE draagt er zorg voor dat personen die melding doen niet worden benadeeld in hun positie binnen de vereniging.

Namens de Vereniging van Senioren Ewijk,
Het bestuur

Komende activiteiten
Fietsen
vanaf ’t Hart
donderdag
20 juni
4 en 18 juli
13:30-16:30
Bingomiddag
in ’t Hart
vrijdag
28 juni
14:00-17:00
Dagtocht naar Staphorst donderdag 20 juni 08.15-21.00
Pubquiz zaterdag 2 november 14.00-17.00

 

Wekelijkse activiteiten

Activiteiten vinden plaats in MFA ’t Hart

Maandag Biljarten

Vrij kaarten

13.30-17.00

13.30-17.00

Dinsdag Inloophuis

Workshop tekenen

09.30-12.00

14.00-16.00

Woensdag Biljarten

Prijsrikken

13.30-17.00

13.30-17.00

Donderdag Hartensoos

Eetpunt

09.30-12.30

12.30-14:00

Vrijdag